Aktualności

Paź 28, 2019

Wizyta Konsula w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach

W październiku miała miejsce wizyta Konsula Jarosława Wieczorka w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim i spotkanie z Dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Panią Magdaleną Szewczyk – Szturc. Tematem rozmów była aktualna sytuacja dostępu obywateli Ukrainy do świadczeń ze strony administracji Państwowej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z pobytem i pracą w Polsce.

Z największym zadowoleniem przyjęto fakt realizacji przez Wojewodę Śląskiego projektu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji pt.: "Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim".

Projekt zakłada realizację kompleksowych działań, poprzez:
•    stworzenie punktu informacyjno – doradczego w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach uwzględniającego doradztwo zawodowe dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej;
•    powołanie forum współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się sprawami cudzoziemców na terenie województwa, w tym spotkania grupy roboczej i funkcjonowanie forum internetowego;
•    zorganizowanie trzech corocznych otwartych konferencji;
•    podniesienie kompetencji pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pracujących z obywatelami państw trzecich poprzez specjalistyczne szkolenie;
•    przygotowanie dużej grupy pracowników szkół do pracy z uczniem cudzoziemcem;
•    wsparcie uczniów spoza Unii Europejskiej w nauce języka polskiego oraz adaptacji w polskich realiach;
•    przeprowadzenie kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców przebywających na terenie województwa śląskiego;
•    przeprowadzenie kursów języka polskiego dla cudzoziemców przebywających na terenie województwa śląskiego (każdy z tych kursów zawierał będzie również element adaptacyjny);
•    rozpowszechnianie informacji na temat projektu i jego osiągnięć.

Punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców utworzony w ramach Projektu rozpoczął swoje działanie w dniu 3 września 2019 r.
Punkt jest zlokalizowany w Biurze Obsługi Klienta (stanowiska 7 i 8 ) oraz w pokoju numer 133 w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ulicy Jagiellońskiej 25.

Zakres doradztwa i pomocy udzielanej w Biurze Obsługi Klienta obejmuje:
•    udzielanie ogólnych informacji dotyczących możliwości i sposobu legalizacji pobytu w Polsce;
•    udzielanie informacji dotyczących dokumentacji wymaganej do legalizacji pobytu;
•    pomoc przy wypełnianiu wniosków;
•    informowanie o prawach i obowiązkach cudzoziemców podczas ich pobytu w Polsce wynikających z ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Z kolei, w pokoju 133 dostępni są następujący eksperci:
•    Specjaliści z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców- udzielanie ogólnych informacji dot. możliwości i sposobu legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce,
wymaganych dokumentach do legalizacji pobytu, pomoc przy wypełnianiu wniosków
•    Psycholog- udzielanie pomocy i wsparcia w przebiegu procesu integracji
•    Prawnik- udzielanie porad klientom cudzoziemskim w zakresie statusu prawnego cudzoziemców i legalizacji ich pobytu oraz porad w zakresie prawa rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i karnego
•    Asystent kulturowy- udzielanie porad i pomocy integracyjnej w zakresie polskiej kultury, tradycji, zwyczajów, różnic kulturowych oraz porad z zakresu socjalno-bytowego
•    Doradca zawodowy- udzielanie informacji o warunkach pobytu i pracy w Polsce, metodach poszukiwania pracy, prawach i obowiązkach pracowniczych, przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej
•    Tłumacz ustny języka angielskiego- wsparcie podczas konsultacji
•    Tłumacz ustny języka ukraińskiego- wsparcie podczas konsultacji
•    Tłumacz ustny języka rosyjskiego- wsparcie podczas konsultacji

W Punkcie dostępna będzie także aktualna lista tłumaczy przysięgłych z terenu województwa śląskiego.

Porady w Punkcie informacyjno – doradczym dla cudzoziemców udzielane są bezpłatnie.

Dane kontaktowe Punktu informacyjno-doradczego dla cudzoziemców: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, Katowice 40-032; tel. 32 606 33 77; mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kursy języka polskiego dla cudzoziemców organizowane przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego obejmują bezpłatne:
- semestralne kursy języka polskiego;
- kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych;
- intensywne kursy języka polskiego;
- Kursy przygotowawcze do studiów w języku polskim;
- kursy językowo-adaptacyjne.

Każdy kurs językowy (w tym kurs językowo – adaptacyjny) dopełniony będzie bogatą ofertą zajęć seminaryjnych, spotkań tematycznych (muzycznych, poetyckich, filmowych) i wycieczek edukacyjnych.

Poszczególne działania pozwolą uczestnikom rozwinąć umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz pogłębić wiedzę o Polsce i polskiej kulturze – w ten sposób używanie języka polskiego zostanie dodatkowo sfunkcjonalizowane, stanie się kluczem do uczestnictwa w kulturze i w codziennym życiu. W programie kursu znajdą się zajęcia lektoratowe z języka polskiego, seminaria tematyczne dotyczące szeroko rozumianej kultury polskiej oraz bogaty program kulturalny obejmujący m.in. wyjścia do teatrów, projekcje filmowe, spotkania z ważnymi dla rozwoju polskiej kultury osobami, a także wyjazdy edukacyjne (wycieczki). Uczestnicy będą mogli przełożyć uzyskaną wiedzę na aspekty praktyczne.

Ponadto, przewidziane są do realizacji następujące działania:
- warsztaty dla nauczycieli i konferencja dla przedstawicieli szkół pracujących z dziećmi cudzoziemcami, w zakresie kultury krajów ojczystych uczniów cudzoziemców oraz przepisów i spraw organizacyjnych związanych z podjęciem w polskiej szkole nauki przez cudzoziemca, a także prezentacja polskiej specyfiki kulturowej dla przedstawicieli wszystkich szkół z terenu województwa śląskiego pracujących z cudzoziemcami;
- warsztaty z zakresu edukacji interkulturalnej dla przedstawicieli szkół (wychowawców klas z terenu województwa śląskiego) pracujących z uczniami cudzoziemcami, by przekazać nauczycielom podstawowa wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie;
- przeprowadzenie warsztatów z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemcami (nauczycieli języka polskiego klas I-III i przedszkoli z terenu województwa śląskiego);

Wszelkie informacje dotyczące działań realizowanych w ramach projektu dostępne są na stronie: http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow/fami-fundusz-azylu-migracji-i-integracji
Ponadto, w ramach kolejnego naboru kolejnego projektu pt.: „Podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz obywateli państw trzecich w województwie śląskim” realizowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (nabór ograniczony 10/2019/OG-FAMI), utworzona  zostanie profesjonalna infolinia dla cudzoziemców spoza UE.

Projekt zakłada m.in. utworzeniem 11 stanowisk profesjonalnej infolinii dla cudzoziemców spoza UE (7 stanowisk w Katowicach, 2 stanowiska Oddział w Bielsku-Białej, 2 stanowiska Oddział w Częstochowie).

W ramach utworzonej infolinii udzielane będą informacje dotyczące obowiązujących przepisów prawa w sprawach cudzoziemców, możliwości legalizacji pobytu, wymaganych wnioskach i dokumentach oraz procedur związanych z uzyskaniem różnego rodzaju zezwolenia na pobyt w Polsce i możliwości wykonywania pracy przez cudzoziemców. Dla zapewnienia jak najsprawniejszego przepływu informacji przewiduje się wykorzystanie różnych kanałów komunikacji z obywatelami państw trzecich takich jak: kontakt bezpośredni, telefoniczny i mailowy. Ponadto, przewiduje się elastyczne reagowanie na potrzeby cudzoziemców, dostosowując adekwatny kanał komunikacji do zaistniałej sytuacji.

Ogłoszenie w sprawie naboru do infolinii zamieszczona została na stronie:    http://bip.katowice.uw.gov.pl/praca_w_urzedzie/Oferty_pracy/491.html